Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Artikel 1. Defenities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.rooibos.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: rooibos.nl is een handelsnaam van Bosveld Rooibos en is een online winkel die rooibosthee en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Bosveld Rooibos vof en de consument.

Artikel 2. toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bosveld Rooibos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Rooibos.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bosveld Rooibos erkend.

Artikel 3. overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Bosveld RooibosBosveld Rooibos is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van Bosveld Rooibos zijn vrijblijvend. Bosveld Rooibos behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk weergegeven bij voor vóór het sluiten van de overeenkomst. De totaal prijs zal duidelijk worden vermeld op de website bij het afronden van de bestelling.

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland hanteert Bosveld Rooibos verschillende tarieven op basis van het aantal gekochte pakken rooibosthee:

Bosveld Rooibos maakt naar eigeninzicht keuze in de keuze voor een verzendmethode dan wel koeriersdienst.

4.4 Bosveld Rooibos kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. betalingen

5.1 Betaling geschiedt ten allen tijde vooraf. 

5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

5.2.2 Credit card: direct en online door middel van credit card betaling (VISA, MasterCard en American Express). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

5.2.3 Paypal: direct en online door middel van de online betalingsdienst van Paypal. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Bosveld Rooibos vof onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Indien Bosveld Rooibos haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Bosveld Rooibos kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 6. levering

6.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2 Bosveld Rooibos streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurd via een koeriersdienst gekozen door Bosveld Rooibos naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen meer dan 5 werkdagen afwijken zal de consument hier zo spoedig mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Bosveld Rooibos voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

6.5 Levering in gedeelten is niet toegestaan.

6.6 Aan de leveringsplicht van Bosveld Rooibos zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Bosveld Rooibos is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Bosveld Rooibos op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling ongeopend terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deze onbeschadigd en ongeopend bewaren. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en  onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Bosveld Rooibos retourneren, conform de door Bosveld Rooibos verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Bosveld Rooibos accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

8.4 Voor het retourneren van artikelen kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzend het pakket via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.

8.5 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag exclusief verzendkosten van de retourzending, stort Bosveld Rooibos vof binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

8.6 De verzendkosten zoals vermeld in artikel 4.3. zullen na retourneren niet worden terug gestort.

Artikel 9. klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.

9.1 Bosveld Rooibos doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Bosveld Rooibos te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Bosveld Rooibos te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@rooibos.nl.

9.2 Bosveld Rooibos streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

Artikel 10. aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Bosveld Rooibos, van personeel en producten van Bosveld Rooibos. voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Bosveld Rooibos. aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Bosveld Rooibos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Bosveld Rooibos.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Bosveld Rooibos jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Bosveld Rooibos verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Bosveld Rooibos, dan wel tussen Bosveld Rooibos en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Bosveld Rooibos, is Bosveld Rooibos niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Bosveld Rooibos.

Artikel 11. overmacht

11.1 Bosveld Rooibos heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bosveld Rooibos gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bosveld Rooibos kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Bosveld Rooibos en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

Bosveld Rooibos
Vlaarkom 2
1657LP Abbekerk
Nederland
E-mail: info@rooibos.nl
Web: https://www.rooibos.nl

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.